Świadectwo ochronne

Naturalny Manicure Kamyczkowy Doroty Włosowicz® jest zarejestrowanym znakiem handlowym stanowiącym własność Doroty Włosowicz w Polsce i innych państwach.

Zamieszczone na stronie internetowej: treści, grafiki oraz zdjęcia – w całości, ani we fragmentach nie mogą być powielane, ani rozpowszechniane za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających, ani innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich – firmy:

Manicure Kamyczkowy Dorota Włosowicz z siedzibą w Krakowie

Naturalna Metoda Kamyczkowa® i Naturalny Manicure Kamyczkowy® (dalej łącznie „Znak Towarowy”) są zarejestrowanym znakiem towarowym przysługującym Dorocie Włosowicz („Właściciel Znaku Towarowego”),
chronionym na podstawie świadectwa ochronnego Nr 234190 wydanego przez Urząd Patentowy RP.

Właściciel Naturalnego Manicure Kamyczkowego® , niniejszym, zakazuje wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają wystawionego przez niego: certyfikatu NMK I stopnia, certyfikatuNMK II stopnia, bądź certyfikatu NMK III stopnia, przedstawionego w sposób widoczny w miejscu wykonywania działalności, używania znaku w obrocie handlowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.

Korzystanie z Naturalnego Manicure Kamyczkowego ® i Naturalnej Metody Kamyczkowej® w sposób niezgodny z powyższym uprawnia Właściciela Znaku Towarowego do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.